Sluit

Bestel je wisselstukken snel en eenvoudig op ons online portaal

Aanmelden
Logo Vertimac

Webwinkel voorwaarden

Vertimac BV webwinkel online voorwaarden

 Deze webshop is eigendom van Vertimac BV, ondernemingsnummer BE 0835.103.781, met maatschappelijke zetel te 30 Industrielaan, 8790 Waregem. Wij zijn bereikbaar van maandag tot donderdag, van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur en vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 15:00 uur.

De hier beschreven algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op producten die online worden aangeboden in de webshop van Vertimac BV.  De voorwaarden voor de verhuur en verkoop van tweedehands apparatuur, die te vinden zijn op de website www.vertimac.com, zijn van toepassing op de verkoop van tweedehands apparatuur. Elke online bestelling impliceert de aanvaarding van de online verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden van Vertimac BV worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

 

 

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen Vertimac BV en u, de koper, komt tot stand op het moment dat u de door Vertimac BV gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en geaccepteerd.  Het ontbreken van een handtekening heeft geen invloed op de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Bij elke aankoop wordt de identificatiegegevens van de koper gevraagd. Het in bezit zijn van onze e-mail/brochures geeft geen recht om aankopen te doen bij Vertimac BV.

Vertimac BV behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren of aan bijkomende voorwaarden te onderwerpen, zoals bij grote bestellingen, onvolledige bestelprocedures of problemen met eerdere bestellingen.

Vertimac BV bevestigt de bestelling altijd per e-mail. Indien er geen bevestigingsmail wordt verzonden, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Betaling van de bij Vertimac BV gekochte producten geschiedt uitsluitend vooraf door middel van de voorgestelde betaalmethoden.

Vertimac BV blijft eigenaar van alle goederen tot het moment van volledige betaling.

Om een veilige online betaling te garanderen en om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, worden transacties in gecodeerde vorm via het internet verstuurd met behulp van SSL-technologie. Voor het verrichten van betalingen met SSL is speciale software nodig.

Bij niet tijdige betaling is Vertimac BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of de (verdere) levering op te schorten tot het moment dat u aan de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

Bij niet-betaling wordt een administratieve vergoeding van 10% gevraagd met een minimum van 200 EUR. Bovendien rekenen we een achterstandsrente van 8% vanaf de vervaldatum.

 

Levering en levertijden

De door Vertimac BV opgegeven levertijden zijn louter informatief. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij anders is overeengekomen, met uitzondering van betaling per bankoverschrijving waarbij de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling is.

Zodra de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico van deze producten over op de koper.

Voor leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

 

Productinformatie

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, verklaringen, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of per e-mail worden verstrekt, worden zo gedetailleerd mogelijk verstrekt of gedaan.  Vertimac Bvba is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte adviezen, voor typefouten en drukfouten op de website of voor technische specificaties van leveranciers of fabrikanten.

Alleen producten die wij op voorraad hebben worden op de website getoond.  Vertimac Bvba spant zich in om correcte informatie te verstrekken. Het kan echter voorkomen dat het niet mogelijk is om te leveren. Dit kan het gevolg zijn van onbedoelde foutieve voorraadinformatie of het niet meer beschikbaar zijn van producten die door de leveranciers moeten worden geleverd.  In deze gevallen zal Vertimac BV u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u een oplossing bieden.

De door Vertimac BV aangeboden producten voldoen aan de wettelijke normen en kunnen online worden verkocht. Het is mogelijk dat Vertimac BV op haar website links plaatst naar andere websites die voor de bezoeker interessant of informatief kunnen zijn.  Dergelijke links zijn puur informatief.  Vertimac BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

 

 

Gebreken

De afnemer verplicht zich de verkochte goederen bij aflevering in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenkomt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken aan de goederen dienen onmiddellijk en uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Vertimac BV te worden gemeld. Klachten over zichtbare gebreken zijn alleen geldig en worden alleen onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen nog niet door de klant zijn gebruikt. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.

De klant dient Vertimac BV schriftelijk op de hoogte te stellen van een eventueel verborgen gebrek binnen een maand nadat dit is vastgesteld. Bij gebrek aan een dergelijke kennisgeving verliest de klant het recht om een klacht in te dienen voor verborgen gebreken. De kosten voor het terugsturen van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn voor rekening van Vertimac Bvba.

 

 

Annulerings- en retourbeleid

Bestellingen kunnen alleen worden geannuleerd en/of geretourneerd met onze schriftelijke toestemming. Retourkosten bij annulering zijn voor rekening van de koper.  Goederen die binnen 30 dagen na factuurdatum in perfecte staat worden geretourneerd, worden gratis teruggenomen en terugbetaald. De betaalde transportkosten blijven echter ten laste van de koper. Na de 30 dagen wordt naast de transportkosten 20% van de nettoprijs van de goederen ingehouden.

 

 

Garantie

Producten gekocht op de Vertimac BV webshop hebben een garantietermijn van 3 maanden, tenzij anders vermeld op de e-mail/brochure en/of de webshop zelf. De garantie is niet van toepassing op defecten die worden veroorzaakt door installatiefouten of factoren die te maken hebben met het product, transport- en behandelingsschade, ongewenst gebruik of kleine afwijkingen die niet relevant zijn voor het gebruik van het product.

De garantie veronderstelt een gratis reparatie of vervanging van het product naar keuze van Vertimac BV. Vervangen producten of onderdelen worden eigendom van Vertimac BV. Claims voor het herstellen van schade die buiten het product om ontstaan zijn, zijn uitgesloten van de garantie voor zover de aansprakelijkheid van Vertimac BV niet wettelijk is vastgelegd. 

Garantieclaims moeten binnen 30 dagen na het eerste gebruik van het product schriftelijk worden ingediend. Defecte producten kunnen alleen worden geretourneerd na ontvangst van een schriftelijke bevestiging van Vertimac BV. De aansprakelijkheid van Vertimac BV is beperkt tot de prijs van het product dat Vertimac BV van de Koper heeft ontvangen.

 

 

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Vertimac BV geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Vertimac BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Vertimac BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming oplevert zich voordoet nadat Vertimac BV haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vertimac BV opgeschort.  Indien de periode waarin door Vertimac BV nakoming van de verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding.

 

 

Prijzen

De prijs van de goederen zal aan u worden gecommuniceerd voor betalingsdoeleinden.  Alle prijzen zijn in euro's en exclusief BTW. De verzendkosten worden apart vermeld, voor de definitieve afrekening.

Indien de getoonde prijs door een technische fout onjuist is, bestaat er geen overeenkomst tussen de partijen; de klant kan aan deze situatie geen rechten ontlenen.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Vertimac BV of rechthoudende derden.

 

 

Vragen en klachten

Klachten of geschillen dienen binnen 7 kalenderdagen na levering te worden gemeld. Indien de klacht gegrond wordt geacht, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het omruilen van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Vertimac BV behandelt vragen en klachten binnen een redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

 

 

Geschillen

Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de principes van het conflictenrecht.

Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen van Vertimac BV, of overeenkomsten gesloten met deze laatste, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Kortrijk, tenzij een dwingende wettelijke bepaling uitdrukkelijk een andere rechtbank als bevoegd aanwijst.

 

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vertimac BV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar is, zal Vertimac BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Vertimac BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.  Indien u onjuistheden heeft geconstateerd in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Vertimac BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige directe of indirecte schade die ontstaat uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Vertimac BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Vertimac BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade of door het gebruik ervan.